Guilleries Pell
Informació bàsica sobre el tractament de dades (Art. 11 de la LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 [RGPD])

Responsable del tractament:
GUILLERIES PELLS S.L., amb  domicili a  St. Julià de Vilatorta, al  Pol. Ind. La Quintana al c/ Comerç, 9 , guilleriespells@guilleriespells.com, amb inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona ( tom 30881, foli 148,  full numero B-179602 inscripció 1ª) i número d’identificació fiscal B-61712550.

Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de comerç a l'engròs de pells semielaborades, web blue, pikel i free metal.
Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web d'acord amb el que estableix la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-lo per a activitats contràries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.